Delphi ve Pascalda Dizi Kullanımı
11 Ocak 2012 Çarşamba 17:23   Kadir Aba
Programlamada diziler aynı tipte ve birbiri ile ilişkili olan değişkenlerin oluşturduğu bir yapıdır. Program yazarken aynı anda aynı türden değişkenlere çok fazla sayıda ihtiyaç duyuluyorsa bunları tek tek tanımlamak yerine dizi şeklinde tanımlayarak kullanabiliriz. Böylece hem değişken sayımız azalır hem de veriler üzerinde daha rahat işlem gerçekleştirebiliriz.
 
Programlamada diziler aynı tipte ve birbiri ile ilişkili olan değişkenlerin oluşturduğu bir yapıdır. Program yazarken aynı anda aynı türden değişkenlere çok fazla sayıda ihtiyaç duyuluyorsa bunları tek tek tanımlamak yerine dizi şeklinde tanımlayarak kullanabiliriz. Böylece hem değişken sayımız azalır hem de veriler üzerinde daha rahat işlem gerçekleştirebiliriz. Örneğin bir sınıfta bulunan 100 öğrencinin hem isimlerini hem de ortalamalarını tutabilmek için 200 tane değişken tanımlanmalıdır. Bu değişkenlerden 100 tanesi öğrencilerin isimlerini tutacak diğer 100 tanesi ise öğrencilerin ortalamalarını tutacaktır. Değişkenler isim1, isim2, isim3, .. ,isim100 ve not1, not2, not3, .. ,not100 şeklinde tanımlanabilir. Ama bu tarz bir yaklaşım hem uğraştırıcı olacak hem de hata yapma olasılığını artıracaktır. Ayrıca bu tür bir kullanım değerler üzerinde topluca işlen yapabilmemizi de en aza indirecektir. Yukarıda anlatılan durum için ayrı ayrı değişkenler tanımlamak yerine 100 elemanlı iki tane dizi tanımlamak yeterli olacaktır. Dizideki her bir elemanın bir indis değeri bulunur. Bu indis dizi elemanın yerini gösterir ve [ ] işaretleri ile kullanılır. 100 elemana sahip isimler adlı diziyi ele alacak olursak;
  isimler[10]          dizinin 10. elemanını gösterir,
  isimler[i]              dizinin i. elemanını gösterir.
  Herhangi bir dizi elemanına değer atamak ve dizi elemanından değer okumak değişkenler ile yapılan işlemlerle aynıdır.
  isimler[20] := ‘Kadir’;  // Dizinin 20. elemanına “Kadir” ismi yazılıyor
  ad := isimler[30];  // ad değişkenine dizinin 30. elemanının değeri aktarılıyor
Diziler tek boyutlu ve çok boyutlu olmak üzere ikiye ayrılırlar.   Tek Boyutlu Diziler Delphi ve Pascalda dizi tanımlamak için Array komutu kullanılır. Komutun temel kullanımı
  Degisken_adi : Array[x..y] of tip_adi
şeklindedir. Burada x ve y değerleri dizi elemanlarını alt ve üst sınırlarını belirler. x ve y değerleri negatif olabilir fakat x değeri y’den küçük olmak zorundadır.
  isimler : Array[1..100] of string;
  ortalamalar  : Array[1..100] of byte;
  Örnek: Kullanıcının gireceği 10 adet sayıyı diziye aktaran ve daha sonra diziden tek tek okuyarak bu sayıların toplamını bulan program yazınız.
program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var 
  sayilar : Array[1..10] of Integer;
  i,toplam : Integer;
  ortalama : double;

begin
  for i := 1 to 10 do
    begin
      Write(i,'. sayiyi yaziniz: ');
      Readln(sayilar[i]);
    end;
  
  toplam := 0;
  for i := 1 to 10 do
    toplam := toplam + sayilar[i];

  ortalama := toplam / 10;
  Writeln('Yazdiginiz sayilarin ortalamasi = ',ortalama);
  readln;
end.
  Çok Boyutlu Diziler İki veya daha fazla boyutlu dizilere çok boyutlu diziler adı verilir. Çok boyutlu dizilerin kullanımı tek boyutlu dizilere benzer.
  Degisken_adi : Array[x..y,a..b] of degisken_tipi
şeklinde tanımlanabilir. Örnek olarak bir sınıfta bulunan 50 tane öğrenciye ait 5 farklı notu saklamak istersek bu bilgileri iki boyutlu bir dizi tanımlayarak saklayabiliriz.  
  notlar : Array[1..50,1..5] of Byte;
şeklinde yapılan tanımlama yukarıda anlatılan durum için yeterli olacaktır. Burada;
  notlar[10,2]
kullanımı 10. öğrenciye ait 2. not şeklindedir. Problemi değiştirip 50 öğrencinin 10’ar tane dersinin 2’şer tane notlarını tutmak istersek, burada tanımlayacağımız değişken 3 boyutlu bir dizi olmalıdır. Ve aşağıdaki şekilde tanımlanmalıdır.
notlar : Array[1..50,1..10,1..2] of Byte;
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlarBenzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel